Wednesday, May 05, 2004

切反派都是纸老虎!

Today's vocabulary is

"切反派都是纸老虎!"

All reactionaries are paper tigers!

(yi qie fan dong pai dou shi zhi lao hu)

笔德